RESEARCH
MEMS / Nano / Material Technologies
RESEARCH INTERESTS
 • Actuators and Sensors
  CHEN Shih-Chi, LIAO Wei-Hsin
 • Lab-on-a-chip
  ZHANG Li
 • MEMS/NEMS
  ZHANG Li
 • Micro-and Nanofabrication
  ZHANG Li, ZI Yunlong
 • Micro-and Nano-positioning
  LIAO Wei-Hsin
 • Micro-opto-electro-mechanical Systems (MOEMS)
  CHEN Shih-Chi
 • Modeling and Control of Nano-and Micro-systems
  YUAN Haidong
 • Multifunctional Composites
  LIAO Wei-Hsin, ZHANG Weizhao
 • Nanomechanics
  ZHANG Li, ZI Yunlong
 • Nanoscale Heat Transfer
  XU Dongyan
 • Smart Materials and Structures
  LIAO Wei-Hsin
 • Quantum Sensors
  YUAN Haidong
 • Soft Lithography
  CHEN Shih-Chi
 • Thin Film Technology
  ZHANG Li